privacy

Privacyverklaring Beter Wonen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningbouwvereniging Beter Wonen Ooltgensplaat (hierna: “Beter Wonen”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Beter Wonen is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Beter Wonen spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Beter Wonen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Beter Wonen, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
Beter Wonen verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.
Categorieën persoonsgegevens
Bij Beter Wonen worden de volgende algemene persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.
Beter Wonen verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling.
Grondslag voor gegevensverwerking
Beter Wonen verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Beter Wonen, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Beter Wonen. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

Wettelijke plicht: Beter Wonen verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Beter Wonen rust.

Gerechtvaardigd belang: Indien Beter Wonen een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Beter Wonen gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.

Toestemming: Als Beter Wonen persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Beter Wonen uw toestemming vragen voordat Beter Wonen de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Beter Wonen kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

Beter Wonen maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Beter Wonen verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Beter Wonen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Beter Wonen geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Beter Wonen waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Beter Wonen heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Beter Wonen betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Beter Wonen vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Beter Wonen over u verwerkte persoonsgegevens;

Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Beter Wonen deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Beter Wonen de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Beter Wonen over te laten dragen aan een andere organisatie;

Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beter Wonen. Bij een dergelijk verzoek zal Beter Wonen de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Beter Wonen, kunt u dit melden bij Beter Wonen zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

U kunt contact opnemen met Privacy Officer van Beter Wonen via het onderstaande adres:

Woningbouwvereniging Beter Wonen Ooltgensplaat

T.a.v. de Privacy Officer

Pieter Biggerstraat 39

3257 AR Ooltgensplaat

bestuur@beterwonenooltgensplaat.nl

0187 – 63 16 59

 

Reacties zijn gesloten.