Governance

Beter Wonen onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De Governancecode Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie.

Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor:

– de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
– de strategie;
– de financiering;
– het beleid;
– de resultatenontwikkeling;

Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de statuten van Beter Wonen omschreven.

statuten BW Oplaat

governancecode2015

Integriteit

De Integriteitscode van Beter Wonen geeft de waarden weer van het gedrag dat wij als medewerkers van Beter Wonen gewenst vinden. Als woningcorporatie voldoen wij hiermee aan de eis die de Governancecode aan ons stelt ten aanzien van het hebben van een gedragscode. Nog belangrijker is dat deze code ons een leidraad biedt om ons te gedragen naar de waarden die wij als personeel van Beter Wonen hebben omschreven als gewenst gedrag.

Integriteitscode Beter Wonen
Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kunt u alle zaken melden die betrekking hebben op schending van de integriteit door woningcorporaties. Vooral waar het gaat om fraude en zelfverrijking door medewerkers, management of bestuurders van woningcorporaties. In de brochure leest u hoe het meldpunt werkt.

meldpunt integriteit woningcorporaties

Reacties zijn gesloten.